اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران- تبریز

به منظور ارتقاء نقش و مقام فرش دستباف ایران و حفظ و حمایت از تولید و صادرات آن و همچنین توسعه فرهنگ و هنر این اثر تاریخی ایرانی ،  اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (که از نظر رعایت اختصار بترتیب اتحادیه و اتاق ذکر خواهد شد ) با رعایت قانون و آئین نامه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و طبق مواد این اساسنامه در تبریز تشکیل میشود . 
اتحادیه تولیدکنندگان و و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، نهادی است صنفی ، غیر انتفاعی، که در این اساسنامه جهت اختصار اتحادیه نامیده میشود . ( توضیح اینکه منظور از تولیدکنندگان در این اساسنامه کسانی هستند که هم تولید کننده و هم صادرکننده میباشند) در این اساسنلمه هر جا کلمه فرش یا جمله فرش ایران استفاده شده، منظور فرش دستباف ایران است .

این اساسنامه در اجلاس مجمع عمومی مورخ 25/4/1385با اعمال تغییراتی که هیاّت مدیره پیشنهاد داده بود به تصویب رسید .