معرفی مدیران
رئيس اتحاديه
آقای حاج حسن محمدی پرویزیان
شماره تماس : 09121198451
نايب رئيس اتحاديه
آفای حاج احد هریسچیان
شماره تماس : 09143137478
نايب رئيس اتحاديه
آقای یعقوب فرشکاران
شماره تماس : 09121028890
خزانه دار
آقای حاج علی اصغر پور فرشچی زاد
شماره تماس : 09141140854
دبیر اتحادیه
آقای غلامحسین قدسی
شماره تماس: 09141151833
بازرس اتحادیه
آقای محمد باقر پور فرشچی زاد
شماره تماس: 09143116111