معرفی مدیران
رئيس اتحاديه
آقای حاج حسن محمدی پرویزیان
شماره تماس : 09121198451
نايب رئيس اتحاديه
آفای حاج احد هریسچیان
شماره تماس : 09143137478
نايب رئيس اتحاديه
آقای حاج میر حیدر حیدری نامی
شماره تماس : 09141152560
خزانه دار
آقای حاج علی اصغر پور فرشچی زاد
شماره تماس : 09141140854
دبیر اتحادیه
آقای بهرام حضرتی
شماره تماس : 09121241161