شرایط عضویت در اتحادیه
  1. تابعیت ایران
    • تبصره : برای قبول عضویت اتباع بیگانه با نظر وزارت بازرگانی اقدام خواهد شد
  2. داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت بازرگانی
  3. عدم محکومیت به ارتکاب جنایت و همچنین سایر اشخاص ذکر شده در ماده 111 قانون تجارت
  4. عدم ورشکستگی به تقصیر
لیست اعضاء اتحادیه صادر کنندگان فرش دستبافت آذربایجان شرقی
محمد علی خبیر
نگار دادخواه
حسن محمدی پرویزیان
محمد قنبریه
بهرام حضرتی
احد هریسچیان
منیره احسان
رضا آذر
علی اصغر پور فرشچی زاد
یوسف فلکی
عباسعلی آمریکاچی
هوشنگ فاخر
حسین فلکی
نادر متقی فرد
محمد فاخری تبریزی
راحله رحیمی در آباد
جواد مطلب زاده
میر حیدر حیدری نامی
جمال رحیمی در آباد
رضا پوررضا
مسعود تبریزی
رقیه رحیمی در آباد
فریدون آقایی برادران
علی محمد پور جودیان
علیرضا دارچینی
امیر حسین قاضی
مسعود مفیدی فرد
محمد حسین زیبا ساز طالبی
محمد علی پلاسی
علی عابدی
محمد رضا زیبا ساز طالبی
امیر عباس هریسچیان
یونس محمد فرشچی
میر احمد دربان حسینی
یحیی زیبا ساز طالبی
میر رحیم حیدری نامی
مهدی کوره پز
میر ابراهیم حیدری نامی
میر خلیل حیدری نامی
محسن عابدی
ابراهیم رمضانی
علی اصغر دهدیلانی
محمد علی پلاسی
یحیی زیبا ساز طالبی